ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នៅឆ្នាំ២០១១ គេហទំព័រ vodhotnews.com បានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ គេហទំព័រនេះ បានផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ទិដ្ឋភាព និងគ្រប់ទំរង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមមាន ការផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលកើតឡើងស្ទើរតែរាល់វិនាទី ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអំពីសិល្បៈ កីឡាជាតិ និងអន្តរជាតិ សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រ។ល។ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនា គេហទំព័រ vodhotnews.com ត្រូវបានកែសម្រួលក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានភាពទាក់ទាញ និងងាយស្រួលអានជាងមុន។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយគេហទំព័រយើងខ្ញុំគឺ ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនលោកអ្នក គាំទ្រសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន សិទ្ធិមនុស្ស ចូលរួមចំណែកពង្រឹងសីលធម៌ ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងពង្រីកចំណេះដឹងតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗ និងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍។

ក្រមសីលធម៌ក្នុងការសហការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

  • យើងខ្ញុំមិនទទួលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីឬផលិតផលអំពី៖ បារី ថ្នាំជក់ គ្រឿងញៀន ស្រាឬគ្រឿងស្រវឹង និងសព្វាវុធ។
  • យើងខ្ញុំមិនទទួលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីជ្រើសរើសពលករទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេស កម្មវិធីអាហារបំប៉ន ឬអាហារសុខភាព ដែលមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល។
  • យើងខ្ញុំមិនទទួលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដែលធ្វើអោយប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណជន។
  • យើងខ្ញុំមិនទទួលផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី រូបភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ ឬជំរុញឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិ ពូជសាសន៍ សាសនា ជនពិការ យែនឌ័រ អាយុ ឬភេទ។

 

ឈ្មោះ ទីតាំង បរិយាយ ទំហំ
Splash Ad Every page, Middle of the screen This ad will shows up at the first time user come to the website and loads again after inactivity for 2 hours. 700×400
Homepage Banner Ad 1 Homepage Right sidebar This will be the banner ad on the right-hand side of the page on the homepage 300×450
Homepage Banner Ad 2 Homepage Left sidebar This will be the banner ad on the left-hand side of the page on the homepage 300×450
Homepage Banner Ad 3 In between the footer and the subcription form This will be the banner ad on the bottom of the homepage, above the footer 1170×150
Sticky Ad At the bottom of the page For special occasions, at the bottom of the homepage, and stuck to the bottom of the screen 1170×100
Interior Page Banner Ad Subpage right sidebar The ad that appears in the right column on interior pages. 300×450
Content Marketing Subpage right sidebar The ad that appears in the right column on interior pages. 300×450
Mobile Advertising Subpage right sidebar The ad that appears in the right column on interior pages. 300×450

ទាញយកព័ត៌មានលម្អិត

Fields marked with an * are required